Uncategorized

Thiết lễ cung kính đón rước Tăng đoàn 40 vị từ vương quốc Thái Lan tại chùa Pháp Vân

Thiết lễ cung kính đón rước Tăng đoàn 40 vị từ vương quốc Thái Lan tại chùa Pháp Vân-1299 Giải Phóng hôm nay.
Phước lành hộ độ, dâng hoa, đón rước, dâng nước, cúng dàng trai Tăng, dâng tứ vật dụng đến nơi nương nhờ là Tăng bảo xin chia đến khắp mười phương cả hướng trên củng hướng dưới.
Phước thiện này xin phát sinh sự tấn hoá, sự lợi ích và an vui lâu dài từ nay và mãi mãi về sau nhất là đến những người bạn trên facebook.
Sadhu! Sadhu
Buddham sasanam chiran titthatu
Nguyện cho Phật giáo mãi mãi trường tồn

14 Comments