Uncategorized

ÔM BOM THỜI BÌNH Ở QUẢNG TRỊ

ÔM BOM THỜI BÌNH Ở QUẢNG TRỊ.
Theo thống kê, Quảng Trị có hơn 391.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, chiếm 83,8% diện tích toàn tỉnh. Sau chiến tranh hàng chục năm, tỉnh vẫn còn sự mất mát vì những quả đạn ngủ sâu dưới nhiều tấc đất.
Năm 1996, Quảng Trị, tỉnh bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất, là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiếp nhận các nguồn lực của quốc tế về hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng, với tốc độ rà phá như hiện nay, phải 300 năm nữa, Quảng Trị mới hoàn thành việc xử lý ô nhiễm bom mìn.