Uncategorized

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
⏩Đệ tử nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh,cho Cửu Huyền Thất Tổ,cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của đệ tử được siêu thoát và được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
See Translation