Uncategorized

Mưa giùm cái đi giời ơi

Mưa giùm cái đi giời ơi, Nha Trang như lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân thế này ngại đi làm quá…
Tự nhiên thèm cái không khí rét rét ở Hà Nội lúc này:
“Lạy trời cho cả gió nồm
Cho thuyền chúa Lộc thắng buồm thẳng ra”