Uncategorized

BÍ KÍP CỦA THẦN Y HOA ĐÀ

BÍ KÍP CỦA THẦN Y HOA ĐÀ
Đây là bài y pháp có tên Triệt Ngọc Kê nằm trong cuốn sách của thần y Hoa Đà thời Tam Quốc bên Trung Quốc. Hoa Đà bị triệu hồi về Hứa Đô chữa bệnh cho Tào Tháo. Do đa nghi mà Tào Tháo sợ mình bị Hoa Đà hại nên đem nhốt thần y vào ngục. Trước lúc thần y Hoa Đà chết có trao lại cho anh lính cai ngục cuốn sách thuốc quý. Anh cai ngục đem về nhà chưa kịp đọc thì bà vợ đem ra nhóm bếp, anh về cháy gần hết còn được vài trang trong đó có bài Triệt Ngọc Kê này. Qua thời gian Triệt Ngọc Kê trôi dạt sang Việt Nam và bây giờ hiển diện trong nhà bác này.
Hay quá nhưng mấy bà mấy chị mấy cô đừng học nhé!

2 Comments