Uncategorized

Anh Do Hung Viet trả lời báo chí sau cuộc họp buổi sáng của SOM 2 APEC 2017

Anh Do Hung Viet trả lời báo chí sau cuộc họp buổi sáng của SOM 2 APEC 2017. Nội dung được các thành viên APEC đặc biệt quan tâm là tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương để xây dựng khu vực thương mại tự do ở châu Á Thái Bình Dương.
http://news.zing.vn/apec-thuc-day-he-thong-thuong-mai-tu-do…

34 Comments